неделя, 14 юли 2013 г.

Молитва на деня Боже всемогъщи, ние Ти благодарим, че си посадил в нас семето на Словото Си. Чрез Святия Дух ни помагай да възприемаме Словото с радост и да произвеждаме плодовете на вярата, надеждата и любовта; чрез Исус Христос, Твоя Син нашия Господ, Който живее и владее с Теб и Святия Дух един Бог сега и завинаги. Амин. Второзаконие 30: 9- 14 И Господ, твоят Бог, в благостта Си ще направи така, че да изобилстваш във всичките дела на ръцете си, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и произведенията на земята ти; защото Господ пак ще се възрадва за тебе да ти прави добро, както се е възрадвал на бащите ти; 10 ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и пазиш заповедите Му и наредбите Му, които са написани в тази книга на закона - ако се обърнеш към Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. 11 Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудна за тебе, нито е далеч. 12 Не е на небето, за да кажеш: Кой ще се възкачи за нас на небето да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме? 13 Нито е оттатък морето, за да кажеш: Кой ще прекоси морето за нас да ни я донесе, за да я чуем и да я изпълняваме? 14 Но словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш. Псалом 25 Р. Към Тебе, Господи, издигам душата си! Към Тебе, Господи, издигам душата си. Боже мой, на Тебе съм уповал; да не се посрамя, Наистина - никой, който чака Тебе, няма да се посрами; онези ще бъдат посрамени, които без причина постъпват коварно. Р. Към Тебе, Господи, издигам душата си! Помни, Господи, благите Си милости и милосърдията Си, защото са отвека. Недей помни греховете на младостта ми, помни ме, Господи, заради благостта Си. Р. Към Тебе, Господи, издигам душата си! Обърни се към мен и се смили над мене, защото съм усамотен и наскърбен. Вгледай се в угнетението ми и теготата ми и прости всичките ми грехове. Р. Към Тебе, Господи, издигам душата си! Пази душата ми и ме избави; да не се посрамя, защото на Теб уповавам. Помни, Господи, благите Си милости и милосърдията Си, защото са отвека. Р. Към Тебе, Господи, издигам душата си! Слава на Отца и Сина и Святия Дух, както е било в началото, е сега, и ще бъде за винаги. Амин. Колосяни 1: 1- 14 Павел, с Божията воля апостол на Исус Христос, и брат Тимотей, 2 до святите и верни братя в Христос, които са в Колос: Благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. 3 Благодарим на Бога, Отец на нашия Господ Исус Христос (като се молим винаги за вас, 4 понеже чухме за вашата вяра в Христос Исус и за любовта ви към всички светии), 5 по причина на онова, за което се надяваме, което се пази за вас на небесата, за което сте чули преди това в истинското слово на благовестието, 6 което дойде до вас; както то принася плод и расте и в целия свят, така и между вас, от деня, когато чухте и наистина познахте Божията благодат, 7 както сте я и научили от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е за нас верен Христов служител; 8 който ни и извести за вашата любов в Духа. 9 Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да искаме от Бога да се изпълните с познанието на Неговата воля чрез пълна духовна мъдрост и разбиране, 10 за да постъпвате достойно за Господа, да Му бъдете угодни във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; 11 подкрепяни с пълна сила, съобразно с Неговата славна мощ, за да издържите и дълготърпите всичко с радост; 12 като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината; 13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. 14 В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете; Стих на деня Алилуя! „Словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.“ Алилуя! Втзк. 30: 14 Лука 10: 25- 37 И ето, един законник стана и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя 25 И, ето, някой законник се изправи и Го изпитваше, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? 26 А Той му каза: Какво е писано в закона, какво четеш? 27 А той отговори: "Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и всичкия си ум и ближния си както себе си." 28 Исус му каза: Правилно отговори; това прави и ще живееш. 29 Но той, понеже искаше да оправдае себе си, каза на Исус: А кой е моят ближен? 30 Исус отговори: Някой си човек слизаше от Йерусалим в Йерихон; и се натъкна на разбойници, които го съблякоха и нараниха, и си отидоха, като го оставиха полумъртъв. 31 А случайно един свещеник слизаше по онзи път и като го видя, отмина на отсрещната страна. 32 Също и един левит, като стигна до това място и го видя, отмина на отсрещната страна. 33 Но един самарянин, като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се, 34 приближи се и превърза раните му, като изля на тях елей и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него. 35 И на следващия ден извади два динария, даде ги на гостилничаря и каза: Погрижи се за него; и каквото повече похарчиш, на връщане аз ще ти заплатя. 36 Кой от тези трима ти се вижда да се е показал ближен на нападнатия от разбойниците? 37 Той отговори: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави така.